Follow

Po ośmiu latach od startu Google ogłosił zamknięcie usługi Google Graveyard. HistoriaGoogle produkuje niezliczone ilości użytecznych aplikacji i oferuje je bezinteresownie, aby żyło się nam lepiej. Ni(...)

internet-czas-dzialac.pl/googl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!