@midline Będę powtarzać do znudzenia, że promowanie fediverse przez linkowanie do korpomediów, żeby tam prowadzić dyskusję jest kontrprodukcywne. Wg mnie sensowny kierunek jest tylko w jedną stronę. Mamy tam teraz (po przeczytaniu tutaj) komentować i lajkować ?

@miklo Mamy automatycznego crosspostera dla tego to tutaj trafiło, zapewne parę osób pierwszy raz usłyszało o Fediverse w korpomediach. Rzadko kto prowadzi dyskusję z nami w korpomediach 🤷‍♂️

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!