Follow

Internet w obecnej formie służy bardziej korporacjom, niż nam - użytkownikom. Na szczęście mamy możliwość „świeżego startu” i współtworzenie alternatywnej, nastawionej na nasze potrzeby technologii.

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

@midline Z tym "dopuszczeniem popełniania nadużyć" to trochę tak jak z konstytucją - nie da się wpisać w nią takich bezpieczników, których nie da się obejść - to tylko kwestia pojawienia się wystarczająco zdeterminowanej grupy "złych". W przypadku IT ci "źli" to korporacje nastawione na maksymalizację zysku i utrzymanie monopolu. Dlatego widzę większą szansę w decentralizacji komunikacji opartej o to co już mamy niż szukanie nowych technologii - ich upowszechnienie (np gemini) nie będzie łatwe.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!