Follow

Jeżeli chcecie wyrazić wsparcie i dać nam znak, że poruszamy ważne tematy - przypominamy o naszym koncie na Patronite. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się nas wesprzeć, jesteście niesamowici! 💛

patronite.pl/internet-czas-dzi

Uwaga! Już jutro zapraszamy na kolejny odcinek podcastu, porozmawiamy o przyszłości Internetu i o tym, na jaki Internet zasługujemy - będąc jego aktywnymi użytkownikami. 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!