Follow

Polecamy artykuł: zeit.de/digital/datenschutz/20

RT @ngopl@twitter.com

W Polsce policjant potrzebuje zaledwie dwóch minut, żeby bez uzyskiwania niczyjej zgody sprawdzić naszą lokalizację z ostatnich 12 miesięcy.
@panoptykon@twitter.com rozpoczyna kampanię „Podsłuch jak się patrzy”, w której sprzeciwia się nadużyciom policji i służb.
publicystyka.ngo.pl/2-minuty-t

🐦🔗: twitter.com/ngopl/status/13743

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!