Follow

Dziękujemy @uwteam@twitter.com za opublikowanie linka do naszego odcinka "WhatsApp, Signal, Telegram: co to znaczy, że komunikator jest (nie)bezpieczny?" w unknowNews: news.mrugalski.pl/post/6460828

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!