Follow

Dziękujemy @Zaufana3Strona@twitter.com 😍 za polecenie naszego odcinka "WhatsApp, Signal, Telegram: co to znaczy, że komunikator jest (nie)bezpieczny?" w części bardziej technicznej, weekendowej lektury: zaufanatrzeciastrona.pl/post/w

@midline Dlaczego podczas dokonywania tych porównań nikt nigdy nie wspomina o firmie Threema (@threemaapp)? Czy to dlatego, że nie jest za darmo?

@alan @threemaapp Wiele portali nie wspomina o niczym więcej niż Signal, czy Telegram. W naszym odcinku mówiliśmy również o DeltaChat, Element, Matrix, Briar. Ogólnie chatów jest wiele, dlatego planujemy w przyszłości nagrać kolejny odcinek skupiający się tylko na open-source'owych rozwiązaniach bez znaczenia czy są za darmo, czy też nie.

@midline @threemaapp Inną rzeczą do rozważenia są potrzeby użytkowników. Czy wszyscy potrzebujemy końca szyfrowania w rozmowach ze znajomymi, czy wystarczy, że dostawca czatu nie wykorzystuje naszych danych osobowych?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!