Follow

Jutro poprowadzimy prelekcję o cyfrowych narkotykach tj. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook podczas drugiej edycji konferencji Digit4Kids. 🙂

Postaramy się aby nagranie z konferencji zostało opublikowane na naszych platformach, ponieważ bilety zostały "wyprzedane" 🙂

O prelekcji:
Wiele popularnych cyfrowych platform nosi znamiona używek. Presja społeczna, hackowanie mechanizmu nagrody, szkodliwe dla zdrowia działanie to cechy wspólne zarówno dla konwencjonalnych uzależniających substancji chemicznych, jak i współczesnych platform internetowych. W naszej prelekcji opowiemy o tym, w jaki sposób media społecznościowe hackują nasze mózgi, prowokując nas do szkodliwych społecznie działań, uzależniając nas od nich i zjadając nam cenny czas. Pokażemy konkretne mechanizmy, z jakich korzystają te platformy, aby uzyskać uzależniające działanie. Opowiemy także o przyczynach i możliwych następstwach dalszego postępowania wnikania social media do naszego życia.

eventbrite.co.uk/e/digit4kids-

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!