Follow

Dla wszystkich, którzy chcieliby wyrazić wsparcie i dać nam znak, że poruszamy ważne tematy, uruchomiliśmy konto na Patronite. 💛

patronite.pl/internet-czas-dzi

· · Web · 1 · 5 · 4
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!