Follow

Dzisiaj obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Pamiętajcie nie oddzwaniać na nieznane numery, zwłaszcza na numery zagraniczne. Dzisiaj dostaliśmy "głuchacza" od numeru z Mali 🇲🇱

Uważajcie na pułapki kosztowe! spamcalls.net/pl/number/223945

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!