Follow

[1/2] @tvp_info@twitter.com jakby ktoś chciał zgłosić "nadużycie w sieci" między innymi nielegalne czy też szkodliwe treści centruminformacji.tvp.pl/ to podstrona nie istnieje...

[2/2] Na szczęście istnieją takie rozwiązania jak WebArchive, gdzie często możecie się dokopać do nieistniejących już podstron, albo "zapisać" jakąś podstronę na przyszłość:

web.archive.org/web/2020032907

a tutaj link do działającego formularza:

dyzurnet.pl/zglos-nielegalne-t

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!