Follow

Mamy nadzieję, że szkolenie obejmuje korzystanie z menadżera haseł i dwuetapowej weryfikacji 🙂

RT @WojtekKardys@twitter.com

POLSKA
ROK 2021

„Kancelaria Sejmu przygotowała materiały szkoleniowe dla posłów i ich współpracowników, które dotyczą między innymi tworzenia silnych haseł, unikania publicznych sieci wi-fi czy bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych.”

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc

🐦🔗: twitter.com/WojtekKardys/statu

@midline Fajny ten nasz rząd, (znowu) taki nie za szybki.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!