Follow

"Jest również możliwe, że Facebook zmniejszy widoczność treści politycznych, które ludzie dzielą się sami, co może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się dezinformacji." 🤔

RT @thenextweb@twitter.com

Zuckerberg promises Facebook will show less political content from now on (story by @napilopez@twitter.com) tnw.to/bcKRk

🐦🔗: twitter.com/thenextweb/status/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!