Follow

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ochrony i Prywatności Danych! To dobry czas na refleksję odnośnie tego, czy aplikacje i serwisy, z których korzystamy, faktycznie szanują naszą prywatność. 🎂🎉🔍

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!