Nadchodząca nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie zawiera zapisy o wyłączaniu serwisów online w internecie bez wcześniejszego uzasadnienia. W zależności od interpretacji można to wykorzystać do różnych celów...

serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-t

Cytat 1: "Czy nowe przepisy będą wykorzystywane do wyłączania serwisów społecznościowych, aplikacji i stron internetowych bez uzasadnienia?"

Follow

Cytat 2: "KPRM odpiera, że zakres stosowania nowego narzędzia „nie uwzględnia wyłączania serwisów społecznościowych, publicznie dostępnych aplikacji czy stron internetowych”"

@midline Jeżeli prawo pozwoli nakazać blokadę jakiś adresów w trybie natychmiastowym i bez uzasadnienia to intencje, które za tym stoją nie mają znaczenia. Tzn te intencje nie mogą być dobre względem praw obywateli. Władza, która sama sobie przyznaje prawo do wyłączenia swoich działań spod jakiejkolwiek kontroli jest w oczywisty sposób niebezpieczna.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!