Follow

RT @panoptykon@twitter.com

Ważna decyzja w Norwegii! Aplikacja Grindr ma zapłacić 10 mln euro za udostępnianie wrażliwych danych pośrednikom reklamowym. To może być przełom w walce ze śledzącą reklamą i inspiracja dla organów w Irlandii i Belgii, gdzie toczą się nasze sprawy przeciwko Google i IAB Europe. twitter.com/finnmyrstad/status

🐦🔗: twitter.com/panoptykon/status/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!