Portal @AIbicla@twitter.com oprócz problemów z bezpieczeństwem, dostępem do bazy danych użytkowników i haseł, ma też politykę prywatności, która ma się nijak do tego co się dzieje na stronie. Ciasteczka i skrypty śledzące, dane wysyłane do Gemius i Google albicla.com

@midline
mierzę czas do pierwszego zgłoszenia złamania RODO

Follow

@harce Samo zgłoszenie nieprawidłowości warto zrobić, ale może niewiele dać, bo to do Urzędu należy decyzja, czy coś z tym zrobią, czy nie. W celu większej skuteczności trzeba zgłosić skargę we własnej, indywidualnej, sprawie, która musi być poprzedzona zgłoszeniem do samego administratora, który ma miesiąc na odpowiedź.

...chyba trzaśniemy o tym artykuł

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!