Ciasteczka śledzące od Google na rządowej stronie, brak powiadomienia o nich. Bardzo nie ładnie!

Follow

Wejście na tę podstronę powoduje, że do Google'a jest wysyłana informacja, że użytkownik odwiedził tę podstronę, wraz z jego sztucznie nadanym mu przez Google identyfikatorem.

Więcej o istocie popupów, kwestiach RODO i ciasteczkach dowiedziecie się w naszym najnowszym odcinku podcastu Internet. Czas działać!

midline.pl/odcinek-10-cenimy-t

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!