Follow

Witamy Was serdecznie na profilu "Internet. Czas działać!" W tym krótkim zwiastunie mówimy, o czym jest nasz podcast i jakie temat w nim poruszamy.

@midline to dobry moment na tego typu podcast. Ludzie coraz bardziej interesują się prywatnością w sieci i wiedzę z tego zakresu należy szerzyć. Powodzenia!

@nomadbynature @midline będziemy się starać! Również to dostrzegamy po komentarzach i mailach, które do nas spływają po każdym odcinku. Pozdrawiam we własnej osobie jeden z prowadzących :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!