No More Google to strona, która agreguje alternatywy dla usług Google'a. Bardzo fajna inicjatywa natomiast część proponowanych alternatyw dalej narusza w dużej mierze prywatność użytkowników (1/2)

nomoregoogle.com/

Follow

Wśród przeglądarek jedyną alternatywą jest tak naprawdę Mozilla Firefox, którą rekomendujemy! (2/2)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!