Kurwa serio

Zanim opublikujemy rekomendacje – chcemy poznać twoją opinię o oznaczaniu treści komercyjnych zamieszczanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Weź udział w dyskusji na profilu UOKiK na Instagramie.

uokik.gov.pl/aktualnosci.php?n

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!