@michal troch臋 pesymistycznie widziane :) ja znam "艣roda minie, tydzie艅 zginie" i tego si臋 trzymajmy 馃槄
a tak poza tym przypomina mi si臋 Duchovny w tym memie:

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!