Ja rozumiem wolność słowa, jestem za, ale czy administracja mogłaby coś zrobić, by na głównej linii nie pojawiała się regularnie pedofilia?

@rdarmila Można zdaje się raportować do własnego admina albo admina instancji z której pochodzi konto.

@xaphanpl, masz jakieś inne narzędzia poza naszymi zgłoszeniami lub jeśli sam zauważysz na głównej?

@rogatywieszcz @rdarmila wasze zgłoszenia są najważniejsze i mocno ułatwiają nam pracę. Sami oczywiście jak wyłapiemy coś to też reagujemy, ale ostatnio przynajmniej u mnie jest słabo z czasem na śledzenie tego (12h dziennie w robocie, a jeszcze trzeba poświęcić czas na dom i dziecko).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!