A documentary about Polish parliament from @Dobromir_Sosnierz. noticed another fediverse user, another Polish MP @polamatysiak for a few seconds, I was expecting more :p https://youtu.be/ddoT-oZqLGo

Follow

@rdarmila @mkljczk @polamatysiak @Dobromir_Sosnierz mam takie same odczucia. Może dlatego że w miarę śledzę co się dzieje w polityce i widzę jaki tam jest cyrk.

@michal @rdarmila @polamatysiak @Dobromir_Sosnierz
Jeżeli śledzisz co się dzieje w polityce, bardzo prawdopodobne, że już to wszystko wiesz. Jeśli tego nie śledzisz, całkiem możliwe że przestałeś śledzić ponieważ zdałeś sobie z tego sprawę ;)
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!