Zaktualizowałem Polska do najnowszej wersji 1.3.1 🎉 Z nowości m. in metadane w widoku wydarzeń (możliwość przypięcia linków, informacje dla niepełnosprawnych, stream na żywo, itp.) oraz usprawnienia dla grup. Szczegóły tutaj (EN): joinmobilizon.org/en/news/#21-
Zapraszam: mobilizon.pl/

Follow

English: I've just updated Poland to the latest version 1.3.1 🎉 You can now add metadata to your events. There are some welcome changes to groups as well. You'll find details here: joinmobilizon.org/en/news/#21-
Enjoy: mobilizon.pl/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!