Follow

W ramach hobby postawiłem serwer , czyli . Przy okazji poznałem podstawy .a 🤓 Piszcie na PM jeśli chcecie zaproszenie. Serwer jest na razie do testów, więc nie wiem jeszcze jak długo podziała, ale najbliższy miesiąc na pewno tak 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!