Follow

Społeczność .pl powoli się powiększa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji się zapoznać to zapraszam pod adres: mobilizon.pl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!