ICYMI: I've recently set up a instance. It's supposed to be a general purpose server for Poland. Registrations are open so feel free to join and invite your friends. Here's the address: mobilizon.pl/

PL: ostatnio uruchomiłem instancję Mobilizon. W założeniach ma to być serwer dla wydarzeń odbywających się w Polsce. Rejestracja jest otwarta więc zapraszam wszystkich organizatorów wydarzeń dużych i małych 🎟️

@michal @rysiek dla zasady wrzuciłem też info na *chwilowo jeszcze nie* fediversowy agregator treści; szmer.info/post/7225 :]

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!