Mobilizonujemy się! - ADA pojawiła się właśnie w (bardzo) nowym miejscu w internecie - od dziś znajdziecie nas na pierwszej polskiej instancji fediwersowej aplikacji do wydarzeń - Mobilizon; mobilizon.pl/@adapulawska

Mobilizon to internetowe narzędzie, służące do ogarniania wydarzeń. Można je tam subskrybować, zgłaszać udział organizatorkom, tworzyć grupy itd a ich treść dostępna jest niezależnie jakiego serwera, czy usługi f
adapulawska.org/2021/07/mobili

Follow

@adapulawska swoją drogą nie wiem czy ta instancja jest pierwsza, bo wcześniej widziałem też porusz.pl Niestety nie wiem kto za nią stoi.

@michal huh, pomogłoby, gdyby była na liście instancji... :P

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!