ICYMI: I've recently set up a instance. It's supposed to be a general purpose server for Poland. Registrations are open so feel free to join and invite your friends. Here's the address: mobilizon.pl/

Follow

PL: ostatnio uruchomiłem instancję Mobilizon. W założeniach ma to być serwer dla wydarzeń odbywających się w Polsce. Rejestracja jest otwarta więc zapraszam wszystkich organizatorów wydarzeń dużych i małych 🎟️

@michal
Można po krótce dla leniwych, co to ten mobilizon? :)

@rogatywieszcz miejsce gdzie można tworzyć wydarzenia, zapraszać innych i dołączać do wydarzeń. Taki otwarty (i sfederowany) odpowiednik eventów na Facebooku.

@michal @rogatywieszcz Mobilizon ma fajne to, że można używać wielu tożsamości. Mając jedno konto można nie wzbudzając podejrzeń zorganizować manifestację i kontrmanifestację. Przydatne.

@mkljczk @michal
Faktycznie, idealne do skutecznej dezorganizacji życia innym mieszkańcom miasta.

@michal @rysiek dla zasady wrzuciłem też info na *chwilowo jeszcze nie* fediversowy agregator treści; szmer.info/post/7225 :]

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!