Follow

@sp6ina chwilę testowałem na Yunohost i wygląda to fajnie. Ogólnie ciekawa koncepcja, tj. prosty portal społecznościowy oparty na XMPP. Niestety jak się pewnie domyślasz prawie nikt z tego nie korzysta.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!