Follow

Another small step towards more privacy. I've just switched from Pocket to 🦘 FTW!

@kuba przy okazji podpytam: jakie jeszcze aplikacje z katalogu yunohost polecasz? Bo ja niedawno się wkręciłem i na razie mam tylko kilka: HedgeDoc, Rainloop, Wallabag i Lstu.

@michal korzystam z Bibliogram, Etherpad MyPads, Gitea, Nextcloud + OnlyOffice, OpenSondage, PeerTube, SOGo (eksperymentalnie), Syncthing (jest cudowny)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!