Follow

Z małych rzeczy które lubię w : czyszczenie powiadomień. W przechodzę na kartę powiadomień i wybieram "wyczyść". To samo mogę zrobić w przeglądarce. Dzięki temu stare powiadomienia nie zaprzątają mi głowy 🤓

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!