Follow

No proszę, na 1 miejscu wśród wszystkich aplikacji w Play Store 👏🏻🥳

@xaphanpl @michal Używam tylko Aurory, ale tam naturalnie również wskoczył. No proszę! Ciekawe czy przełoży się to na jakiekolwiek nowe kontakty które mi wskoczą, jak na razie nic się nie zmieniło.

@michal Może w końcu coś się zmieni i więcej osób będzie korzystać. U mnie Signal na telefonie zainstalowany się kurzy od dobrego roku :D

@robert_wolniak może, jak widać potrzebne jest takie pospolite ruszenie aby coś drgnęło

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!