Follow

Świetny nt. prywatności w sieci, polecam! @midline
Podcast "Internet. Czas działać!"
midline.pl/podcast/

@michal po minucie-półtorej wyłączyłem - nie da się tego słuchać, ględzą o wtyczce usb - odpłynęli od tematu. Zupełnie jakby dzieci/studenci którzy cieszą się, że sobie na mikrofonie coś nagrywają. Rozmowa przy kawie ince i pierogach, zamiast merytorycznie. Szkoda. Liczyłem na więcej treści.

@barszczyk mi taka forma odpowiada, ale jak wiadomo są różne gusta 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!