@michal jakieś opinie o tej innowacyjnej technologii?

@not7cd moja opinia jest bardzo dobra, znaczy się działa i faktycznie nie potrzeba innego 'messengera'. Chyba że planujesz rozmowy audio / wideo, bo tego akurat tu nie ma. No i w zależności od dostawcy poczty mogą być narzucone limity co do ilości wysłanych wiadomości. Ja swoją pocztą zarządzam sam więc nie mam tego problemu ()

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!