Follow

It's certain that I will finish my studies and my friends too.

@michal cóż w tym dziwnego?
kto po 40stce może wyliczyć przyjaciół prawdziwych na palcach jednej dłoni ten jest szczęściarzem a kto na palcach dwóch dłoni to chyba wygrał życie.
Zazwyczaj po zaobrączkowaniu to już kredyty, odpowiedzialności przy dzieciach i orka za chlebem/pieniędzmi - czyli wół pociągowy do emerytury.

@barszczyk trudno się nie zgodzić 😞 c Choć mój wpis był czysto żartobliwy 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!