Follow

PSA: ze względu na zalew spambotów zawiesiliśmy rejestrację na 101010. Zaproszenia przynajmniej w teorii powinny działać.

@not7cd jakieś linki do pirackich filmów były wysyłane, przeglądałem tylko pobieżnie, bo szkoda na to czasu 😵

@michal

@not7cd

Nom ostatnio strasznie dużo tego tutaj było niestety.

@sp6ina @wojciech Public Service Announcement, czyli takie ogłoszenie parafialne po naszemu 😉

@michal @sp6ina Dzięki! Jak wpisałem "PSA" do ddg.gg to dostałem "Swoisty antygen sterczowy, PSA (od ang. prostate-specific antigen)"
pl.wikipedia.org/wiki/Swoisty_

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!