Follow

Nie wiem czemu ale wyjątkowo jaram się jutrzejszą premierą . Może dlatego że od jakiegoś czasu przekonałem się w pełni do ? A może dlatego że w końcu oferują ciemny motyw w zestawie? Pewnie parę innych powodów też by się znalazło. Póki co służył wiernie ale kto wie, kto wie... 🤔🤩

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!