Hej.
Na czas mojej nieobecności na 101010 porządku będzie pilnował @michal za co mu bardzo dziękuję. Ma on również mój numer telefonu i w razie jakiś problemów będzie mnie informował.
W razie niezgodzenia się z decyzją Michała oczywiście przysługuje wam prawo do odwołania się do mnie jako wyższej instancji, ale uprzedzam że może to zająć chwilę zanim odczytam.

Follow

@xaphanpl nie bardzo wiem czym sobie zasłużyłem na to wyróżnienie, ale jak to mówią: I'll do my best 💪 Oh wait, a może to wcale nie jest wyróżnienie? 😯

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!