Poszło. Jesteśmy aktualni i bezpieczni. :)

Follow

@xaphanpl i przy okazji zakładki zaczęły działać w 🤩

@michal Teraz zajrzałem w changelog Tuskyego:
"You can now bookmark statuses & list your bookmarks in Tusky. This requires Mastodon 3.1 or compatible server software to work." 😅
My mieliśmy 3.0.1

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!