Follow

Updated to the latest version, yay! But don't seem to work. Is it somehow related to the Mastodon instance I'm using? @xaphanpl any ideas?

@michal szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nawet nie wiem jak Tusky to bierze, ale jeśli problem się pojawił dziś po update to raczej wina Tusky, bo na serwerze ostatnia zmiana była 20 grudnia 2019.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!