Follow

Wesołych Świąt! 🎄 Życzę wam (i sobie) aby , a więc i rosły w siłę. Niech decentralizacja służy nam wszystkim a wielkim korporacjom odbija się czkawką 😉

Merry Christmas and Happy Holidays! Stay awesome 🤩

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!