Follow

Nie mogę myśleć bo od 7 rano do teraz (prawie 20:00) panowie przed blokiem wymieniają chodnik. Siwy dym i odgłos pił potrafi doprowadzić do szału nawet najspokojniejszych ludzi. Chyba jedynym wyjściem z sytuacji jest wyjście na 🍺 / sok.

@michal he he, znam to, tu też mili panowie potrafią od 7:00 rżnąć piłą krawężniki i kostkę, posyłając milion metrów szcześciennych pyłu w stronę pobliskiego parkingu i bloków i okien - cudownie mieć wtedy pranie na balkonie, lub szukać chwili ciszy 😌

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!