Follow

W nadchodzącym roku 2019 życzę sobie, wam i waszym najbliższym świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu. Niech rozmowy staną się znów prywatne, bez pośredników pokroju Facebooka. Niech standardem staną się komunikatory takie jak lub . Uświadamiajmy innych, że nie warto powierzać naszych danych korporacjom (Facebook, Google, etc). Wspólnie zadbajmy o naszą prywatność w sieci.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!