Follow

Szanowna społeczności, już dziś życzę wam wesołych świąt! A w szczególności:
- repozytoriów pełnych najnowszych wersji pakietów 📂
- kompilacji zawsze zakończonych sukcesem 💻
- całorocznych uptime-ów waszych serwerów ⏳
- cukierkowych ikon na pulpicie 🍬
- ciekawych i pouczających rozmów w ramach otwartych sieci społecznościowych 💬

@michal niech się rozwija i kwitnie, szczególnie że z wypoku trzeba będzie się zwijać bo dociera on (wykop) do poziomu dna szamba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!