Michał Narecki 🇵🇱 is a user on 101010.pl. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@michal Żeby jeszcze było #popolsku... 🇵🇱 Bez tego polskie grono odbiorców tego (świetnego) zestawienia jest b. ograniczone. @switchingsocial