Spleeter, czyli głębokie uczenie w praktyce.
Aplikacja pozwala przerobić dowolną piosenkę w wersję karaoke - oddziela wokal od podkładu muzycznego, a nawet rozróżnia poszczególne instrumenty.
Działa zaskakująco przyzwoicie. Polecam!

Link: github.com/deezer/spleeter

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!