Follow

Hej, pytanie do użytkowników Mastodona. Czy da się w jakiś sposób spersonalizować zakładkę "Globalna oś czasu"? Bo w tej chwili mam tam niezły śmietnik. Fajnie byłoby ustawić chociaż język...

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!