Follow

Ogromny minus Mastadona - nuda, bałagan, brak ciekawych treści. Przydałoby się więcej funkcji umożliwiających tworzenie i odkrywanie społeczności / grup czy ogólnie więcej możliwości eksploracji serwisu. Bo jak na razie jest tu zbyt pusto.

· · Web · 5 · 0 · 0

@marcus_yallow trzeba przyciągnąć więcej osób. A tak generalnie to społeczność jest tak ciekawa, jak jej poszczególne elementy, będziesz dzielił się ciekawymi treściami, to i będą się pojawiały ciekawe dyskusje.

@marcus_yallow Dawaj do nas na Friendicę.
Niedługo też odpalam testowo Hubzillę.
@marcus_yallow
Mastodon to serwis mikroblogowy. To jakie społeczności/grupy chcesz tu odkrywać ? Ludzie grupują sie tu raczej wokół tematycznych instancji.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!